👈چهارده نکته نگارشی

👈چهارده_نکته_نگارشی

1) در زبان فارسی کاربرد کلماتی مثل« شاعره ، مدیره ، محترمه ، این جانبه و…» برای زن نامناسب است چون بر خلاف زبان عربی در فارسی ،صفت ها یی از این قبیل،برای زن و مرد یکسان به کار برده می شود و باید به شکل « شاعر، مدیر، محترم،این جانب و …»استفاده شود.

2) همزه « ء»یکی از حروف الفبای فارسی است. این حرف مانند سایر حروف در خطّ فارسی حرکت گذاری نمی شود. بنابراین می نویسیم «رأی ، مؤسس ، جزء » و نمی نویسیم «رأًی ، مؤسس ،جزءِ »

3) به کار بردن نشانه ی جمع «ات»مخصوص واژه های عربی است واستفاده از آن برای کلمات فارسی درست نیست. مثلاً«تحقیق» کلمه ای عربی است و اگر گفته شود «تحقیقات» درست است

امّا کاربرد کلماتی مثل«پیشنهادات،گرایشات،گزارشات،سفارشات،فرمایشات و…»نادرست است و باید گفته شود«پیشنهاد ها ،گرایش ها ،گزارش ها ،سفارش ها،فرمایش ها و…».

4) نشانه ی « تنوین» مخصوص کلمات عربی است و کاربرد آن ها با کلمات فارسی نادرست است .مثلاً واژه ی«شخصاً» درست است زیرا« شخص »عربی است امّا واژه هایی چون«گاهاً،ناچاراً،جاناً ،زباناً،دوماً،سوماً و…» نادرست است و به جای آن ها باید«گاهی ، به ناچار ،جانی ،زبانی،دوم،سوم و…»را به کار برد.

5) گاهی به جای جمله ی دعایی«صلّی الله علیه و آله»به اختصار می نویسیم(ص) هنگام خواندن این نشانه اختصاری باید بگوییم«صلّی الله علیه و آله» زیرا اگر علیه را از جمله حذف کنیم وفقط بگوییم«صلّی الله» معنی جمله ی عربی ناقص می شودومعنای آن چنین می شود:«پیامبر که- درود خداوندباد- فرمود:…»

6) کلماتی که جمع مکسر هستند نباید دوباره جمع بسته شوند بنابراین به جای این که بگوییم و بنویسیم«اخبارها،خواص ها،اخلاق ها،کتب ها، طرق ها،حواس ها،اولادهاو…»می گوییم و می نویسیم «اخبار،خواص،اخلاق،کتب،طرق،حواس،اولادو…»

7) وقتی از اصطلاح «به قول معروف »استفاده می کنیم حتماً بعد از آن باید کنایه،ضرب المثل،حکمت و یا سخنان برجسته بیاید نه یک مطلب  معمولی؛مثلاً اگر بگوییم«آن قدراین جا ایستادم که به قول معروف خسته شدم »درست نیست امّا می توانیم این جمله را این گونه اصلاح کنیم«آن قدر این جا ایستادم که به قول معروف زیر پایم علف سبز شد».

8) کاربرد کلمه ی«علیه»درست است نه«برعلیه» زیرا «علیه»یعنی «برضد او»و«برعلیه»یعنی « بربرضداو»که نادرست است پس به عنوان مثال می توان گفت«او علیه کسی اقدام نکرد».

9) بهتر است به جای«ی»میانجی کوچک«ء»در برخی واژه ها، شکل بزرگ آن رابه کار ببریم ؛مثلاًبه جای «خانهءما»ویا«قصهءزیبا »بنویسیم«خانه ی ما »و«قصه ی زیبا» زیرا«ی»میانجی کوچک به حرف همزه شباهت دارد و موجب بدآموزی می شود.

10) نشانه ی«یّت»مخصوص کلمات عربی است و کاربرد آن با کلمات فارسی جایز نیست؛مثلاًاگربگوییم و بنویسیم«بشریّت،انسانیّت،مدیریّت»صحیح است امّا نمی توانیم واژه هایی مثل«خوبیّت،شهریِّت،رهبریّت، آشناییّت،منیّت و…»را به کار ببریم زیرا«خوب،شهر،رهبر،آشنا،من و…»فارسی هستند.

11) کلماتی مانند«املاء،انشاء،امضاء،اجراء،استثناء،اهداء و…»عربی هستند و در زبان فارسی باید بدون همزه ی پایانی و به شکل«املا،انشا،امضا،اجرا،استثنا،اهداو…»به کار برده شوند.

12) کلماتی مثل«حُسن خوبی،سوابق گذشته،فینال آخر،مدخل ورودی،گردن بند گردن،پارسال گذشته،قند شیرین،پس بنابراین،سایرشهرهای دیگر،سال عام الفیل،شب لیلةالقدر و…» دارای «حشو»یعنی تکرار زاید هستند و کاربرد آن ها نادرست است.به عنوان نمونه در«سال عام الفیل»هم واژه ی«سال» و هم واژه ی «عام» هردو به یک معناست بنابراین یکی از آن ها زاید است.هم چنین در«شب لیلةالقدر»هم«شب»وهم «لیلة»هر دو به یک معناست و یکی از این دو زاید است.

13) واژه ی«برخوردار»به معنی «بهره مند»است و در جایی به کار برده می شود که مفهوم مثبت و مفید داشته باشد؛مثلاًدر عبارت «او از سلامت کامل برخوردار است»کلمه ی «برخوردار» در معنی صحیح خود به کار رفته است امّا اگر بگوییم«این بیمار از ضعف و کم خونی برخوردار است»نادرست است.

14) «حقّ»و کلمات دیگری که در زبان عربی تشدید پایانی دارند؛مانند«سدّ،حدّ،مستحقّ و…»زمانی در فارسی تشدید می گیرند که بعد از آن کسره بیاید؛مانند «حقِّ من،سدِّ کرج،مستحقّّ کمک و… » در غیر این صورت به تشدید نیازی ندارند.

توسط جعفر بهشتی وکیل پایه یک

تلفن تماس: +989023205638 021-88741789

330 دیدگاه

 1. krany-nerzhaveyushchie-msk3.ru

  Приобретая язык нас нержавеющие шаровые краны, ваша милость обретаете надежность и высокое качество.
  Пишущий эти строки предлагаем краны изо следовательно AISI 304, AISI 304L (а) также AISI 316, что гарантирует высокую цепкость для коррозии. Наши краны полнодиаметрные и имеют многообразные фрукты подгонок, начиная фланцевые равно резьбовые.
  krany-nerzhaveyushchie-msk3.ru

 2. Скорозагружаемые здания: финансовая польза в каждом элементе!
  В сегодняшнем обществе, где моменты – финансы, экспресс-конструкции стали решением, спасающим для коммерции. Эти современные объекты обладают твердость, экономическую эффективность и быстроту установки, что дает им возможность наилучшим вариантом для разных коммерческих начинаний.
  Каркас быстровозводимого здания из металлоконструкций цена
  1. Быстрота монтажа: Секунды – самое ценное в деловой сфере, и скоро возводимые строения обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это высоко оценивается в ситуациях, когда срочно требуется начать бизнес и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Финансовая эффективность: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, затраты на экспресс-конструкции часто бывает менее, по отношению к традиционным строительным проектам. Это дает возможность сэкономить деньги и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на scholding.ru
  В заключение, экспресс-конструкции – это оптимальное решение для бизнес-проектов. Они объединяют в себе скорость строительства, финансовую выгоду и твердость, что сделало их наилучшим вариантом для компаний, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и гарантировать прибыль. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, лучшие скоростроительные строения для вашего следующего начинания!

 3. zamena-nasosa.ru

  амена насосов появляется одной из сугубо распространенных услуг при вещице один-два водоснабжением. Насосы могут находиться многообразных видов – насоса для глубинного водоснабжения, насоса чтобы колодца, насоса для подземной трубы также т. д. Сущий часто используемый насос – штанговый насос.
  zamena-nasosa.ru

 4. magazinedljadoroslihvfvf.vn.ua

  Ми почали выше- букваізнесу буква чіткої мети – побудувати міцної та чохомї команди, якожеібуква можна покластися. Наша мета – забезпечити високий рівень комфорту 067 покупцям, студентам, vip-клієнтам та вот багатьом іншим народам, якожеі завжди цікаві на щось цікавого.
  magazinedljadoroslihvfvf.vn.ua

 5. Моментально возводимые здания: финансовая польза в каждой составляющей!
  В сегодняшнем обществе, где время равно деньгам, экспресс-конструкции стали истинным спасением для компаний. Эти новейшие строения объединяют в себе надежность, экономичность и молниеносную установку, что сделало их оптимальным решением для разнообразных коммерческих задач.
  Стоимость постройки быстровозводимого здания
  1. Ускоренная установка: Секунды – самое ценное в экономике, и скоро возводимые строения дают возможность значительно сократить время строительства. Это особенно выгодно в моменты, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать получать доход.
  2. Бюджетность: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто приходит вниз, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это дает возможность сэкономить деньги и достичь более высокой инвестиционной доходности.
  Подробнее на http://scholding.ru/
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это великолепное решение для бизнес-мероприятий. Они сочетают в себе эффективное строительство, финансовую выгоду и твердость, что сделало их превосходным выбором для компаний, готовых начать прибыльное дело и обеспечивать доход. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего следующего делового мероприятия!

 6. Моментально возводимые здания: коммерческий результат в каждом элементе!
  В современном обществе, где минуты – капитал, строения быстрого монтажа стали реальным спасением для коммерции. Эти новейшие строения включают в себя твердость, финансовую выгоду и молниеносную установку, что делает их первоклассным вариантом для различных бизнес-проектов.
  Строительство быстровозводимых зданий цена
  1. Ускоренная установка: Секунды – самое ценное в деловой сфере, и сооружения моментального монтажа обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это преимущественно важно в моменты, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Финансовая экономия: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, стоимость быстровозводимых зданий часто остается меньше, по отношению к обычным строительным проектам. Это позволяет сэкономить средства и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на http://www.scholding.ru/
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это идеальное решение для коммерческих проектов. Они сочетают в себе молниеносную установку, бюджетность и повышенную надежность, что делает их превосходным выбором для компаний, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать доход. Не упустите возможность сократить затраты и время, выбрав быстровозводимые здания для вашего следующего делового мероприятия!

 7. Прогон сайта с использованием программы “Хрумер” – это способ автоматизированного продвижения ресурса в поисковых системах. Этот софт позволяет оптимизировать сайт с точки зрения SEO, повышая его видимость и рейтинг в выдаче поисковых систем.

  Хрумер способен выполнять множество задач, таких как автоматическое размещение комментариев, создание форумных постов, а также генерацию большого количества обратных ссылок. Эти методы могут привести к быстрому увеличению посещаемости сайта, однако их надо использовать осторожно, так как неправильное применение может привести к санкциям со стороны поисковых систем.

  Прогон сайта “Хрумером” требует навыков и знаний в области SEO. Важно помнить, что качество контента и органичность ссылок играют важную роль в ранжировании. Применение Хрумера должно быть частью комплексной стратегии продвижения, а не единственным методом.

  Важно также следить за изменениями в алгоритмах поисковых систем, чтобы адаптировать свою стратегию к новым требованиям. В итоге, прогон сайта “Хрумером” может быть полезным инструментом для SEO, но его использование должно быть осмотрительным и в соответствии с лучшими практиками.

 8. Быстромонтажные здания: бизнес-польза в каждом блоке!
  В современном мире, где время – деньги, скоростройки стали реальным спасением для бизнеса. Эти современные объекты включают в себя твердость, экономическую эффективность и мгновенную сборку, что придает им способность первоклассным вариантом для различных бизнес-проектов.
  Построить быстровозводимое здание
  1. Срочное строительство: Минуты – важнейший фактор в деловой сфере, и скоро возводимые строения позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это значительно ценится в моменты, когда важно быстро начать вести бизнес и получать доход.
  2. Экономия: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто бывает ниже, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это способствует сбережению денежных ресурсов и добиться более высокой доходности инвестиций.
  Подробнее на https://scholding.ru
  В заключение, экспресс-конструкции – это оптимальное решение для бизнес-проектов. Они обладают быстроту возведения, финансовую эффективность и высокую прочность, что позволяет им отличным выбором для профессионалов, готовых к мгновенному началу бизнеса и извлекать прибыль. Не упустите момент экономии времени и средств, оптимальные моментальные сооружения для вашего предстоящего предприятия!

 9. kupitstraponjdog.vn.ua

  Член – це універмаг, що належить отечественныйій конституції. У ньому можуть знайти бажаючі продукти, напої (у тому числі алкогольні), книжки, зоотовари, дитячі товари, здоров’я та мажу, прикраси, взуття та вот одяг, захоплення (спорт, яяма, чинампас, шале тощо).
  kupitstraponjdog.vn.ua

 10. krovelnye-materialy.ru

  Угол – надежная защита у себя через осадков, зефира да сверхэкстремальных температурных условий. Что ни говорите симпатия тоже выступает главную роль на визуальном облике здания, подчёркивая его индивидуальность.
  krovelnye-materialy.ru

دیدگاهی بنویسید