دانایی و نادانی

📒📒📒

🌼دانایی ونادانی

📚غزالی در کتاب نصیحت الملوک
گفته است:
حکیمی گفت:مردم بر چهارگروهند :
یکی آن است که داند و داندکه داناست ازوی دانش آموزید

ودیگر آن است که داند ونداند که داناست اوفراموشکار است یادش دهید
یکی آن است که نداند وداند که نداند بیاموزیدش
ویکی آن است که نداندونداند که نداند او جاهل است ازاودور باشید

💠برخی ابیات زیرراکه دربردارنده محتوای سخن غزالی است به حکیم عمرخیام نسبت داده اندامادرتذکره ی روزروشن تالیف مولوی محمد مظفر حسین صبا به امام فخررازی نسبت داده شده است:

آن کس که بداندوبداندکه بداند
اسب شرف ازگنبدگردون بجهاند

آن کس که بداندونداند که بداند
بیدارش نمایید که بس خفته نماند

آن کس که نداندوبداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند

آن کس که نداندونداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند

🌟🌟🌟🌟🌟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در عمومی

توسط جعفر بهشتی وکیل پایه یک

تلفن تماس: +989023205638 021-88741789

20 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید