💠 فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟


🔻چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد.
این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند.

🔶طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است،البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است.طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

🔶براساس ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر،معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.

🔶براساس ماده 1147 قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

🔶در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست.

🔻زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

💠 آیا کارگران روزمزد مشمول مزایا و امتیازات قانون کار می شوند؟


✅ به لحاظ قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگر روزمزد ، موقت ، ثابت ، رسمی، دایمی و غیره می باشد و طبق تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار ،کارگر به کسی گفته می شود که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند به این معنی کلیه کارگرانی که در چهارچوب قراردادکار بامدت معین یا انجام کارمعین و یا قراردادکار غیرموقت و دایمی به کار اشتغال دارند تحت حمایت قانون کار قرار داشته و قانونا کارگر شناخته می شوند و از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد و روزمزد بودن و سایر انواع مزد بری تغییری در ماهیت رابطه کارگری و کارفرمایی ایجادنمیکند.

💠 زن چه اموالی را به ارث می برد


✅ زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.
حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.

📌زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج،یک هشتم از عین اموال منقول(مثل ماشین، موتور و…) و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول(مثل خانه، باغ، مغازه و …)اعم از عرصه(زمین) و اعیان(ساختمان) ارث می برد.
در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است.
پس لازم است بعد از مرگ شوهر،علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود،اموال غیر منقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.
در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیر منقول امتناع بکنند.

📌ماده 948 قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده،در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه،براساس رویه قضایی موجود،زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

📌ازدواج موقت بدون هیچ ارثی:
همان طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است.

  • از مفهوم ماده 940 قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطع (متعه یا صیغه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد.
    حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند،دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.

📌ارث بردن زن حتی در طلاق:
اگر شوهر،زن خود را به صورت رجعی مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند،زن از اموال شوهر ارث می برد.
ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد(طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه،طلاق خلع و مبارات)دیگر زن از مرد در صورت فوت،هیچ ارثی نمی برد.
ماده 943 قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.
البته در ماده 944 همین قانون آمده که اگر شوهر در حالی که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد،زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آنکه زن در طول این یک سال ازدواج نکرده باشد.

✍️ تکنیک ساندویچ چیست؟

✍️ تکنیک ساندویچ چیست؟

تا به حال برای شما پیش آمده است که بخواهید خبر ناخوشایند یا مطلب ناراحت کننده ای را به کسی بگویید و یا نکته‌ای منفی را به دوستی متذکر شوید ولی ندانید چگونه موضوع را عنوان کنید که کمتر ناراحت یا دلخور شود؟

متخصصان علوم رفتاری در این زمان تکنیک ساندویچ را پیشنهاد می دهند.
به این طریق که برای کم کردن اثر ناخوشایند یک پیام یا خبر منفی، آن را در میان دو عبارت یا خبر مثبت قرار داده و به مخاطب عرضه کنید.

به این صورت:
«جمله مثبت، جمله منفی، جمله مثبت»

به عنوان مثال:
احمد تو دانش آموز سخت‌کوشی هستی، اگرچه نمره ریاضیت کمتر از سطح انتظاره، ولی در دروس فارسی و علوم نمرات عالی کسب کردی.
مامان، تو خیلی مهربونی، اگرچه گاهی به خاطر تذکرهای زیادت ناراحت میشم، ولی می دونم خیلی دوستم داری.
و…

قرار دادن جمله منفی در بین دو جمله مثبت از شدت اثر تخریبی آن کم کرده و با اشاره به نکات مثبت، فرد احساس می کند فقط نکات منفی دیده نشده، رعایت انصاف شده و به همین دلیل انگیزه بیشتری برای تغییر و بهبود شرایط خواهد داشت.

این نکته مهم را به خاطر بسپارید که برای بیان نکات مثبت لازم نیست اغراق کنید یا به دروغ ویژگی مثبتی را به کسی نسبت دهید، این کار اثر معکوس خواهد گذاشت. هر کسی ویژگی های مثبت فراوانی دارد که با کمی دقت متوجه آن ها خواهید شد.

آنچه که وکلا باید رعایت نمایند

  وکلا و حضور در جلسه دادرسی

  طرفین دعوی اگر وکیل نداشته باشند، می‏توانند به جای حضور در دادگاه لایحه بدهند اما وکلای آنها مکلفند حتماً در جلسۀ دادرسی حاضر شوند مگر آنکه عذر موجهی داشته باشند (مادۀ 41 آ.د.م)

♦️ در عین حال حتی در موردی که کسی وکیل دارد، دادگاه در صورتی که حضور خواهان یا خوانده یا هر دوی آنان را لازم بداند، آنان مکلف به حضور خواهند بود.

♦️ البته عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنها مانع از رسیدگی نیست. لکن اگر دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و وی در جلسه‏ای که به این منظور تعیین شده حاضر نشود و دادگاه نتواند با اخذ توضیح از خوانده رأی بدهد و همینطور در صورتیکه هر دو طرف دعوت شده اما حاضر نشده باشند و دادگاه نتواند بدون اخذ توضیح رأی بدهد، دادخواست ابطال خواهد شد. بنابراین خواهان و وکیلش هرگز نباید دادگاه را خالی بگذارند (مادۀ 94 و 95 آ.د.م).

   ▫️♦️🔲🔶⬜️🔶🔲♦️▫️

🔶 قبل از تشکیل جلسۀ اول دادرسی باید از موکل بخواهید اصول اسنادی را که ضمن تنظیم صورتجلسه پذیرش دعوی تصویر آنها را از وی گرفته بودید، بیاورد تا اگر خوانده اصول را مطالبه کرد، ارائه دهید.

♦️ باید به موکل توجه داده شود که عدم ارائه اصول اسناد عادی، اگر این اسناد مورد انکار و تردید واقع شوند، باعث خروج آنها از عداد دلائل خواهد شد. یعنی انگار اصلاً چنین سندی وجود نداشته و ضمیمه دادخواست نشده است.

   ▫️♦️🔲🔶⬜️🔶🔲♦️▫️

🔶 اگر طرف در پاسخ دعوی دلایلی ارائه کند که پاسخگوئی به آنها فقط با ارائه اسناد جدید ممکن باشد، می‏توان از دادگاه استمهال کرد. معمولاً این تقاضا پذیرفته می‏شود. هر چند که دادگاه در رد یا قبول آن مخیّر است البته خوانده هم می‏تواند برای ارائه اسناد خود از دادگاه مهلت بخواهد.

   ▫️♦️🔲🔶⬜️🔶🔲♦️▫️

🔶 کاهش خواسته در تمام طول دادرسی ممکن است. اما افزودن خواسته یا تغییر نحوۀ دعوا یا تغییر خواسته یا تغییر درخواست فقط در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده منشأ واحدی داشته و به آن مربوط باشد و تا پایان جلسۀ اول به دادگاه اعلام شود.

♦️ داستان افزایش خواسته و اینکه افزایش خواسته چیست و چه مواردی افزایش خواسته و مجاز است و چه مواردی نیست، ماجرایی قدیمی است. توصیه اکید این است که تکلیف خواسته در زمان تقدیم دادخواست به طور قطعی تعیین شود و نیازی به تغییر بعدی نباشد.

♦️زیرا هر چند نحوۀ انشاء مادۀ 98 آ.د.م در خصوص این مورد روشن است و به شرط وحدت منشأ و ارتباط آن با دعوای اصلی ظاهراً هرگونه تغییر و افزایش خواسته یا تغییر نحوۀ دعوا، مجاز است اما در عمل سلیقه دادگاهها در این مورد متفاوت و تمایل بیشتر ایشان گویا این است که این ماده را به طور کاملاً مضیق تفسیر و هرگونه تقاضایی را جز آنچه راجع‏به افزایش ریالی خواسته باشد، رد کنند.

   ▫️♦️🔲🔶⬜️🔶🔲♦️▫️

🔶 در صورت عدم تشکیل دادگاه در وقت مقرر، نزدیک‏ترین وقت رسیدگی داده خواهد شد و اگر علت تجدید وقت مربوط به طرفین نباشد، وقتی طولانی‏تر از دو ماه نباید داده شود.

   ▫️♦️🔲🔶⬜️🔶🔲♦️▫️

🔶 وکلا با لباس مناسب با شأن وکالت در دادگاه حاضر می‏شوند. آقایان همواره با کت و شلوار تیره رنگ و پیراهن سفید و خانمها با روپوش و روسری تیره رنگ (ترجیحاً سیاه یا سرمه‏ای).

♦️ ممکن است جلسه‏ای که پیش از وقت شما تشکیل شده پایان نیافته باشد. در این حالت صرفاً با باز کردن لای در دادگاه خود را نشان دهید و اگر ممکن باشد به منشی دادگاه ساعت رسیدگی خود را متذکر شوید و تذکر دهید که بیرون دادگاه منتظر هستید.

   ▫️♦️🔲🔶⬜️🔶🔲♦️▫️

🔶 مشکلی کلی در دادگاهها وجود دارد و آن اینکه حتی در ساعاتی از روزهایی را که می‏دانند در آن ساعات مثلاً در جلسۀ عمومی قضات هستند تعیین وقت می‏کنند. به این ترتیب وقت ساعت 30/8 به خودی خود در ساعت 30/10 تشکیل خواهد شد و سایر اوقات هم به همین ترتیب عقب خواهد افتاد.

♦️ در تحلیل دقیق اگر کسی که ساعت 30/8 وقت رسیدگی دارد مثلاً در ساعت 9 و در حالی که رئیس دادگاه اصلاً در محل دادگاه حاضر نشده است با دادن لایحه‏ای به دفتر دادگاه و رونوشت دادن به رئیس مجتمع و احیاناً بعضی مراجع نظارتی محل را ترک کند از یک سو قاضی متخلف خواهد بود و از دیگر سو وقت بعدی نباید بیش از 2 ماه باشد

♦️ اگر جلسه‏ای هم تشکیل نباشد ولی در بسته باشد، باز هم لازم است حضور خود را با قید ساعت جلسه به رئیس دادگاه و منشی اعلام کنید و در بیرون دادگاه منتظر شوید تا اجازه ورود داده شود.

🔶 پس از ورود و ادای احترام به دادگاه، منتظر می‏شوید تا اجازه نشستن داده شود. بعضی از دادگاهها روی هم انداختن پاها را توهین تلقی می‏کنند لذا بهتر است در موقع نشستن به این نکته توجه کنید.

♦️ در بیشتر موارد دادگاه پیش از شروع به رسیدگی طرفین را دعوت به سازش و صلح می‏کند. در اینگونه موارد موکل باید حضور داشته باشد و رأساً پاسخ لازم را در این مورد بدهد.

   ▫️♦️🔲🔶⬜️🔶🔲♦️▫️

🔶در مرحله بعد دادگاه به شما تکلیف خواهد کرد مطالب خود را بیان کنید. هر چند در دادگاه حقوقی وکلا و اصحاب دعوی نشسته صحبت می‏کنند اما اقتضای ادب این است که ابتدا برای سخن گفتن برخیزید تا رئیس دادگاه شما را تکلیف به نشستن و ادامه صحبت کند. در این حال خواهید گفت: دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است.

♦️ در مرحلۀ بعد طرف دعوا یا وکیلش پاسخ دادخواست را خواهند داد. گفته‏های خوانده باید دقیقاً یادداشت شود. گاهی خوانده پاسخ دعوا را طی لایحه‏ای می‏دهد. بعضی دادگاهها – البته اقلیت کوچکی از آنها – طرف را به خواندن کلّ لایحه فرا می‏خوانند و برخی دیگر لایحه را به شما می‏دهند تا مطالعه کنید و پاسخ دهید.

♦️ بعضی دادگاهها توصیه می‏کنند و مهلت می‏دهند تا پاسخ لایحه کتبی داده شود. ضمناً بعضی دادگاهها وقتی نوبت به خوانده می‏رسد صورتجلسۀ سفید را به او یا وکیلش می‏دهند تا شخصاً پاسخ را بنویسد.

   ▫️♦️🔲🔶⬜️🔶🔲♦️▫️

🔶 توصیه این است که وکیل برای همۀ این حالات آمادگی داشته باشد. به عبارت دیگر وکیل باید این حضور ذهن و آمادگی را داشته باشد که بلافاصله بند بند پاسخ خوانده را – که یادداشت کرده است و یا بر مبنای متن لایحه تقدیمی خوانده – شفاهاً پاسخ دهد یا – در صورت لزوم در صورتجلسه بنویسد.

♦️ استمهال برای دادن پاسخ کتبی اصولاً قابل توصیه نیست. زیرا از یک سو جایگاه و مستند قانونی ندارد و با اصول رسیدگی اختصاری سازگار نیست و از دیگر سو باعث اتلاف وقت و اطاله رسیدگی می‏شود.

   ▫️♦️🔲🔶⬜️🔶🔲♦️▫️

🔶 برخی دادگاهها هم از طرفین می‏خواهند مطالبشان را بگویند تا به وسیلۀ رئیس دادگاه خلاصه و به منشی تقریر یا به وسیلۀ خود او نوشته شود.

♦️ گاهی نیز رئیس دادگاه به وکیل تکلیف می‏کند مطالبش را به منظور نوشته شدن به وسیلۀ رئیس دادگاه یا منشی بیان کند. وکیل باید برای این مورد هم آماده باشد و بتواند با حفظ نظم و ترتیب، مطالب خود را به طور شمرده و با تأنّی دیکته کند.

   ▫️♦️🔲🔶⬜️🔶🔲♦️▫️

🔶 گاهی طرف دعوی اگر شخصاً حاضر باشد – مطلبی می‏گوید که اقرار محسوب می‏شود و قاطع دعوی است. در اینگونه موارد باید مصراً از دادگاه خواستار ضبط و نوشتن عین مطلب بشوید.  همچنین است وقتی طرف چیزی می‏گوید که هر چند اقرار نیست، اما برای شما قابل استناد و استفاده است .

♦️ ممکن است دادگاه به هر علت از درج این مطالب در صورتجلسه امساک کند. شما باید با نهایت ادب و ملایمت، به ثبت و ضبط مطلب اصرار کنید و کماکان به یاد داشته باشید که این مسأله شخصی شما نیست که به آسانی از آن بگذرید.

 ♦️ در صورتی که دادگاه نهایتاً حاضر به درج مطلب در صورتجلسه نشد شما باید پیش از امضاء صورتجلسه خلاصه آنچه را گذشته است بنویسد و امضاء کنید. اگر این هم میسر نشد، ناچار باید بلافاصله پس از خاتمه جلسه مطلب را طی لایحه‏ای به دادگاه اعلام کنید و به رئیس مجتمع و دادستان انتظامی قضات هم رونوشت بدهید.

♦️ اگر دادگاه از پذیرفتن لایحه خودداری کرد باید لایحه و رونوشتها را با پست تصویری سفارشی برای دادگاه و گیرندگان رونوشت ارسال کنید.

💠 نفقه در دوران عقد

💠 نفقه در دوران عقد

✅ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مكلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

🔹تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نكاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.
🔹زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه كند كه از شوهر خود تمكین کرده باشد؛ اما حال جای این سئوال باقی است که آیا در دوران عقد نفقه به زن تعلق می‌گیرد یا خیر؟

✅ مطابق ماده 1102 قانون مدنی با وقوع عقد نکاح وظایف و تکالیف زوجین در برابر هم برقرار می گردد یکی از تکالیف زوج دادن نفقه است مگر اینکه زوجه بدون مانع مشروع تمکین ننماید و لذا نفقه قبل از عروسی هم تعلق می‌گیرد.

http://vakilakbarian.ir/wp-content/uploads/2017/10/96-07-c06-204.jpg


مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که برای منضبط نمودن هر ربطه‏ای، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگی گروه جلوگیری نموده در سوق دادن گروه به سوی اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایی برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانکه مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان محسوب داشته و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده را که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است ، اصل اساسی دانسته و حکومت اسلامی را موظف به فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود نموده است. در این نوشته قصد داریم به ترک انفاق و قوانین مرتبط با آن بپردازیم.
ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی نیز در بیان حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم، آنها را موظف به تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همکاری در ماده‏۱۱۰۶ ، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده‏۱۱۹۶ (ق.م) نیز حکم ا نفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودی را چه در جهت صعودی و چه نزولی ، ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. بنابراین به علت اهمیت‏خانواده، انفاق به عنوان حق و تکلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجرای این حق و تکلیف ، به ترک انفاق، وصف جزایی بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، جرم و قابل مجازات دانسته است.
در این مقاله قصد داریم به بررسی مختصری در جرم ترک انفاق، چگونگی، شرایط تحقق و مجازات آن بپردازیم. برای تشخیص تحقق جرم ترک انفاق نیاز است که مفاهیم افراد واجب النفقه فرد ملزم به انفاق ، شرایط وجوب انفاق و میزان نفقه را نیز روشن کنیم.
تعریف انفاق
از نظر لغوی، “انفاق” از ریشه “نفق” به معنی مصرف و بخشش (۱) بوده و نفق به‏معنای سپری گشتن و نیست‏شدن است.
و نفقه – به فتح نون و فاء و قاف – اسم مصدر است که مصدرش “نفوق” و جمع آن نفقات، و نفاق به معنی صرف کردن و خروج است; زیرا نفقه‏ای که مرد برای‏همسرش خرج می‏کند به نحوی از مال او خارج می‏گردد.
در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از “صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)” (۴) نفقه در اصطلاح حقوقی شامل‏چیزهایی است که شخص برای زندگی به آن احتیاج دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن.
بنابراین نفقه در اصطلاح حقوقی ، تانین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعریف دقیق آن بستگی به شناخت موضوع آن دارد که در رابطه با آن صحبت‏ خواهد شد.
مصادیق نفقه – حدود مسؤولیت منفق
برای اینکه بدانیم جرم ترک انفاق چه زمانی به وقوع پیوسته است‏باید دانست نفقه شامل چه مواردی می‏گردد که عدم ایفای آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنین جرمی می‏شود. برای بررسی این مساله باید قایل به تفکیک شد. از آنجا که نفقه زوجه و اقارب دارای ویژگی خاصی است، باید دید الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردی بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه اقارب نیز وجود دارد یا خیر؟
در خصوص نفقه زوجه، ماده‏۱۱۰۷ ق.م ایران ، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان می‏دارد:
“نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. با توجه به این ماده، هرگاه زن در خانه مردی خادمی داشته یا به واسطه موردی، احتیاج به کمک و خادم داشته باشد، مرد مکلف است که تامین خادم نماید. سؤالی که در این جا مطرح می‏گردد این است که آیا زن می‏تواند خود خدمت کند و از شوهر مطالبه اجرت خادم را بنماید؟ در جواب باید گفت‏خیر; زیرا اگر زن محتاج به خادم باشد، فرد مکلف به تامین آن است اما هر گاه زوجه، خود بتواند از عهده کارهای خویش بر آید دیگر نیازی به خادم ندارد.
در خصوص سؤال باید دید آیا این مساله با قانون اجرت المثل، تبصره‏۶ بند الف و ب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۷۱ تعارضی دارد یا خیر؟ چرا که هر گاه زن نتواند به جای خادم کار کند و اجرت المثل خادم را از شوهر بگیرد چگونه می‏توان اجرت المثل به وی اختصاص داد؟
به نظر نگارنده تعارضی بین این دو مساله دیده نمی‏شود; زیرا مطابق قانون اجرت المثل، زن از آنجا که تکلیفی دربرابر کار در منزل ندارد، می‏تواند بابت این کار که جهت رفاه زوج و فرزندانش انجام می‏دهد اجرت المثل بخواهد. بند الف تبصره‏۶ قانون اصلاح مقررات طلاق، این اجرت را حق زن می‏داند و حتی سوء رفتار و سوء اخلاق زن در منزل را مانع از درخواست چنین حق ندانسته است و به هر حال دادگاه ملکف است‏برای چنین زنی در هنگام درخواست طلاق از جانب زوج، با ارجاع به نظر کارشناس، اجرت المثل یا نحله تعیین کند. اما مساله خادم که در متون فقهی ذکر گردید – و ماده‏۱۱۰۷ ق.م نیز بر اساس آن استوار است – مربوط به زنی است که بواسطه داشتن عادت به وجود خادم در منزل پدری یا به واسطه مرض و بیماری، احتیاج به خادم دارد و شامل کلیه زنان نمی‏گردد.
نکته قابل طرح در اینجا این است که قانون مدنی در وجوب خادم ، استطاعت مالی شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتی که باید گفت در غیر از مورد بیماری که وجوب خادم را در بر دارد، واجب گرداندن استخدام خادم برای زوجه‏ای که در منزل پدری عادت به خادم داشته است، تا حدی دور از ذهن است. از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج ، با توجه به وضعیت و شرایط مالی وی و آگاهی از آن، پاسخ مثبت‏به درخواست ازدواج زوج می‏دهد و راضی به تشریک مساعی با او در ساختن زندگی نوینی می‏گردد، خود را آماده برای تطبیق با وضعیت اقتصادی زوج می‏نماید و از طرفی با عنایت‏به اینکه زوجین در زندگی مشترک، باید در استحکام مبانی خانواده سعی و کوشش نمایند، لذا تصور اینکه زوج فقیری را ملزم به استخدام خادم جهت زوجه نماییم دور از ذهن و منافی با مصالح و روابط عاطفی و اخلاقی خانواده می‏باشد همچنین اجرای ضمانتهای اجرایی نفقه زوجه مخصوصا ضمانت اجرای کیفری آن علیه شوهری که از جهت عدم تمکن و استطاعت مالی قادر به تهیه خادم برای همسرش نمی‏باشد و همسرش نه از جهت نیاز به پرستاری و مراقبت، بلکه از جهت‏شان و موقعیت اجتماعی نیازمند به خادم است، با عدالت و انصاف قضایی چندان مناسب نیست; زیرا این مورد با سایر نیازمندیهای زوجه (از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن) متفاوت است و درجه نیاز زن به اشیای فوق نیز یکسان نیست.

سؤال دیگری که در رابطه با ماده‏۱۱۰۷ ق.م به نظر می‏رسد این است که آیا موارد ذکر شده در این ماده حصری است و موارد خارج از شمول ماده فوق را نمی‏توان جزو مصادیق نفقه دانست‏یا اینکه این اقلام جنبه تمثیلی داشته وموارد دیگری را نیز در بر می‏گیرد؟ در پاسخ باید گفت‏با توجه به پیشرفتها و تغییر و تحولاتی که در زندگی انسان بویژه در نیازهای نوع بشر به وقوع می‏پیوندد، این نیازها را نمی‏توان در قالب موارد محصور گنجاند. به قول یکی از حقوقدانان: (۶) “آنچه‏اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست‏خانواده تامین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوه زندگی ، هر روز نیازهای تازه به وجود می‏آورد. این نیازها را نمی‏توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را به عرف گذارد… بنابر این در تعریف نفقه می‏توان گفت تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن، محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه زوجه شمرد ، با عرف است و ملاک ثابتی ندارد”.
دکتر سید مصطفی محقق داماد نیز به نقل از کتب فقهی، نفقه را به هشت دسته طبقه بندی نموده از جمله نان و خورش، لباس، فراش، وسایل طبخ، وسایل تنظیف و آرایشی، مسکن و خدمتکار; اما در انتها تذکر می‏دهند که نفقه اختصاص به امور هشتگانه فوق الذکر ندارد و اگر نیازهای دیگری هم وجود داشته باشد جزو نفقه محسوب خواهد شد.
پس بطور کلی در قوانین ترک انفاق می‏توان گفت منظور از نفقه زوجه آن چیزهایی است که زن برای گذراندن زندگی به آن نیاز دارد و تشخیص این نیاز توسط عرف رایج در جامعه صورت می‏گیرد و همچین وضعیت و شخصیت زن نیز تا حدی باید مورد توجه قرار گیرد و با اینکه این نظر غالب فقها و حقوقدانان بوده اما در مورد داخل شدن برخی موارد از جمله هزینه حمام ، هزینه دارو و معالجه در شمول نفقه، اختلاف نظر است.
اکثر فقها معتقدند که هزینه معالجه ، دارو و حمام جزو نفقه نیست. محقق قمی در جامع الشتات چنین آورده است: ” ظاهر این است که قیمت دوا بر زوج لازم نیست و این داخل نفقه نیست و همچنین اجرت حجام و اجرت حمام، مگر اینکه هوا سرد باشد و از برای غسل محتاج به حمام باشد.” صاحب جواهر نیز در این‏باره چنین می‏فرماید: “السادس آله التنظیف، و هی المشط و الدهن و لا یجب الکحل و الطیب، و یجب المزیل للصنان … ولا تتحق علیه الدواء للمرض، و لا اجره الحجامه و لا الحمام الامع البرد…”.
بنابر این صاحب جواهر نیز هزینه حمام را جزو نفقه ندانسته و فقط در صورت برودت هوا به گونه‏ای که زن مجبور باشد به حمام بیرون برود، هزینه چنین حمامی را جزو نفقه دانسته است. و همچنین هزینه دارو را در شمول نفقه نیاورده است.
حضرت امام خمینی‏«رحمه الله‏» در تحریر الوسیله درباره هزینه حمام و معالجه چنین می‏فرمایند: “ظاهرا اجرت حمام در وقت احتیاج از انفاقی است که زوجه آن را استحقاق دارد چه برای غسل کردن باشد یا برای نظافت در صورتی که شهر او از جاهایی است که شستن و غسل نمودن در خانه متعارف نیست‏یا متعذر یا سخت است‏برای سرما و غیر آن… و همچنین است (داخل در نفقه است) ادویه‏ای که متعارف است و به سبب بیماریها و دردهایی که کم شخصی در ماهها و سالها خالی از آنها باشد خیلی زیاد نیاز به آنهاست ولی ظاهرا آن است که دارویی که در معالجات سخت مصرف می‏شود و از باب اتفاق احتیاج به آنها دارد خصوصا اگر به بذل مال زیادی محتاج باشد جزو نفقه نمی‏باشد.”
با توجه به موارد فوق، نظر فقهای امامیه در مورد هزینه حمام و معالجه براین است که با توجه به اینکه رفتن به حمام خارج از منزل شاید تشریفاتی و تجملی باشد، تنها در صورتی می‏توان آن را جزو مصادیق نفقه دانست که در خانه به‏سبب سردی هوا یا مسائل دیگر نتوان حمام کرد. در مورد دارو نیز، هرگاه بابت‏بیماریهای ساده باشد که انسان بوفور به آن مبتلا می‏گردد(مثل سرماخوردگی) جزو نفقه محسوب می‏گردد اما اگر هزینه معالجه بابت‏بیماریهای شایع و رایج نباشد مانند هزینه عمل جراحی، خصوصا اگر هزینه آن بالا هم باشد فرد را نمی‏توان ملزم به تامین آن دانست.
در خصوص نفقه اقارب طبق ماده‏۱۱۹۶ ق.م اقارب و خویشاوندان نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند و الزام به انفاق در خویشاوندان سببی یا رضاعی و خویشاوندان نسبی در خط افقی وجود ندارد; لذا خواهر و برادر، دایی و خاله، عمو و عمه واجب النفقه نمی‏باشند اما پدر و مادر هر چه بالاتر رود و فرزند و اولاد فرزند هر چه پاییتر رود واجب النفقه می‏باشند.
ماده ۱۲۰۴ ق.م مصادیق نفقه اقارب را شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت‏به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق دانسته است. پس در نفقه اقارب، وضعیت اجتماعی فرد واجب النفقه، مطمع نظر قانونگذار نبوده و تنها رفع حاجت از اقارب مورد توجه بوده است.

شرط وجوب نفقه
در قوانین ترک انفاق شرط وجوب نفقه در زوجه عبارت است از:
وجود عقد نکاح دایم فیمابین طرفین و تمکین زوجه
بنابر این تمکن مالی زوجه نقشی در وجوب نفقه وی نداشته و حتی اگر زوجه ثروتمند بوده و نیازی به پرداخت نفقه از جانب زوج نداشته باشد ، باز هم واجب النفقه است و به همین دلیل می‏تواند نفقه زمان گذشته را از زوج مطالبه نماید و نفقه معوقه مانند دینی است که بر عهده زوج قرار گرفته و تا پرداخت آن، مدیون زوجه باقی خواهد ماند. و ترک انفاق جرم محسوب می شود.
برخی اعتقاد دارند اگر زن مدتی از شبانه روز را به کار بیرون از منزل بگذراند نباید نفقه کامل به وی تعلق گیرد و حتی وی باید عهده دار پرداخت قسمتی از نفقه و خرج خانواده باشد. از جمله دکتر علی شریف با جانبداری از این نظر چنین بیان می‏دارد: “صرف نظر از دلایلی که علمای علم الاجتماع و فقها و محققین، برای پایه و مبنای الزام انفاق متذکر شدند به عقیده نگارنده، از نظر عقلی و منطقی و با توجه به وضعیت اجتماعی زن، ایجاب می‏کند که مرد، متکفل مخارج ضروری زن باشد مشروط بر اینکه زن ضمن قیام به وظایف زوجیت کاملا” خود را در اختیار مرد قرار دهد و شخصا در آمدی نداشته باشد و الا اگر زن در شبانه روز مدتی از اوقات زندگی زناشویی را که بایستی در خانه به امور مربوط به خانه‏داری و پرورش اولاد صرف کند به اشتغال در موسسات ملی و یا دولتی به منظور تحصیل حقوق و در آمد و عایدات صرف نماید نه تنها نبایستی متوقع انفاق کامل از شوهر خود باشد بلکه برای تامین حوایج‏خود و فرزندان – اگر وضعیت زوج اقتضا کند بایستی پرداخت‏سهمی از نفقه را هم برعهده بگیرد.
پیرامون نظر فوق باید گفت از آنجا که شرع مقدس اسلام زن را بی‏هیچ قید و شرطی واجب النفقه دانسته است و مبنای الزام زوج به انفاق ، عقد نکاح بوده و همچنین با توجه به اینکه طبق مواد ۱۱۰۵ و۱۱۱۷ ق.م ریاست‏خانواده با زوج بوده و او می‏تواند زن خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانواده یا حیثیت‏خود و زوجه باشد منع نماید، هرگاه زوج با اشتغال زوجه موافقت نماید این به معنی سلب حق نفقه از زن نبوده و مطابق ماده ۱۱۱۸ ق.م زن می‏تواند مستقلا” در دارایی خود هر تصرفی را که می‏خواهد بنماید و الزام به تخصیص این دارایی جهت هزینه‏های خانواده صحیح نمی‏باشد.
در تائید نظر فوق ، حضرت امام خمینی‏«رحمه الله‏» در تحریرالوسیله چنین می‏فرمایند که در استحقاق زن بر نفقه، فقر و احتیاجش شرط نمی‏باشد پس زن بر شوهر حق نفقه دارد اگر چه بی‏نیازترین مردم باشد.
نکته قابل بحث این است که طبق قانون و شرع، تکلیف مرد به دادن نفقه، موکول به تمکین زن از اوست و این مساله را ماده ۱۱۰۸ ق.م تصریح نموده است; بدین معنی که زن ناشزه مستحق نفقه نمی‏باشد. در فهم معنای “ناشزه” باید به معنای تمکین مراجعه نمود. “نشوز” در اصل به معنای ارتفاع و بلند شدن است… و شرعا به معنی خروج از طاعت‏یعنی بیرون رفتن یکی از زوجین از دایره فرمان و اطاعت دیگری می‏باشد”و تمکین طبق نظر مشهور فقها عبارت است از: ” التمکین الکامل، و هو التخلیه بینها و بینه ، بحیث لا تخص موضعا و لا وقتا” و درتوضیح چنین تمکینی صاحب جواهر چنین می‏فرماید: “علی وجه به یتحقق عدم نشوزها الذی لا خلاف فی اعتباره فی وجوب الانفاق بل الاجماع بقسمیه علیه فمتی مکنته علی الوجه المزبور مما یحل له الاستمتاع بهما وجب علیه الانفاق و الافلا”.
البته میان عدم تمکین و نشوز تفاوت است عدم تمکین گاهی به علت موانعی است نه مخالفت زوجه که در این صورت این عدم تمکین، نشوز محسوب نمی‏شود. مانند رتقاء و قرناء. و حال آنکه نشوز عبارت است از اینکه زوجه در خصوص تمکین بلامانع با زوج مخالفت نماید.
بنابراین تمکین کامل که در مقابل نشوز قرار دارد باید آنچنان باشد که استمتاع د ر هر زمان و هر مکان جایز بوده و همچنان که صاحب جواهر در توضیح این جمله فرموده‏اند این تمکین باید به صورتی باشد که عدم نشوز زن بدون هیچ خلافی تحقق یابد و در این صورت در معتبر بودن و وجوب نفقه زوجه بر زوج هیچ قول خلافی دیده نشده است; البته در صورت مکنت زوج – همچنانکه خداوند استمتاع را بر زوج حلال گردانیده به همین ترتیب انفاق بر زوجه را نیز واجب گردانیده است و ترک انفاق جرم محسوب می شود.

در تعریف تمکین باید دو معنای عام و خاص را در نظر داشت. معنای خاص تمکین همان است که در بالا ذکر شد و معنای عام در کلیه مسائل زندگی، زوجه را مکلف به تبعیت از اراده زوج دانسته است. نشوز بر ضد تمکین است; یعنی ” خروج از اطاعت زوج چه در استمتاع و چه در غیر آن”. (۱۶) مانند اشتغال به‏کاری که مخالف با حیثیت‏خانوادگی باشد و یا بیرون رفتن از منزل بدون اجازه زوج.
قابل ذکر است که امتناع از وظایف زوجیت چه از جانب زوج و چه از جانب زوجه نشوز نامیده می‏شود و ممتنع اگر مرد باشد ناشز و اگر زن باشد ناشزه است. (۱۷) اما آنچه در ماده ۱۱۰۸ ق.م به‏عنوان موجبات زوال حق نفقه آمده است، نشوز زوجه در مقابل زوج می‏باشد.

سؤالی که در این قسمت مطرح می‏گردد این است که آیا با انعقاد عقد نکاح، شوهر خود به خود مکلف به دادن نفقه است و چنانچه زن تمکین نکرده و نشوز از وی ظاهر شد نفقه ساقط می‏گردد یا اینکه بالعکس، به صرف نکاح ، نفقه بر مرد واجب نمی‏گردد و وجوب نفقه وقتی بر عهده مرد ثابت می‏شود که زن تمکین نماید. به عبارت دیگر آیا اصل، دادن نفقه است و تحقق هیچ شرطی برای وجوب آن لازم نیست‏یا اینکه وجوب نفقه مشروط به تحقق تمکین از ناحیه زوجه است؟ در پاسخ به این سؤال سه نظر ارائه شده است:
تمکین شرط استحقاق زن جهت دریافت نفقه نمی‏باشد بلکه نشوز، مانع آن است; بنابراین به محض اینکه عقد نکاح به صحت واقع شد، زن مستحق دریافت نفقه و زوج مکلف به پرداخت آن است.
گروهی از فقها از جمله آیت الله حکیم در منهاج الصالحین این نظر را برگزیده‏اند همچنین آیت الله خوئی در منهاج الصالحین ، نظر مشهور را وجوب نفقه به مجرد عقد نکاح دانسته‏اند. (۱۸) از میان حقوقدانان نیز دکترحسن امامی نظر فوق را برگزیده و چنین می‏گوید: “حق نفقه برای زن در اثر زناشویی مادامی است که زن ناشزه نشود.”
مطلق عقد نکاح جهت وجوب نفقه کافی نمی‏باشد و نفقه با تمکین واجب می‏شود. دلایلی که بر این نظر آورده شده به شرح ذیل است:
اولا”: اصل، برائت ذمه می‏باشد مادام که بر اشتغال ذمه شخصی مطمئن نیستیم (۲۰) با این توضیح که پس از وقوع عقد، شک در اشتغال ذمه زوج بر نفقه است. بنابراین اصل ، عدم اشتغال ذمه است مگر اینکه خلاف آن ثابت‏شود. خلاف آن نیز با تمکین زوجه اثبات می‏گردد.
ثانیا: عوضین درعقد نکاح عبارتند از مهریه و بضع; (نه نفقه و بضع) و در یک عقد نمی‏توان دو عوض در یک طرف (مهریه و نفقه) قرار داد. بنابراین به محض عقد نکاح، مهریه بر ذمه زوج استقرار می‏یابد نه نفقه .
ثالثا: اگر بخواهیم نفقه را یکی از عوضین عقد نکاح به شمار آوریم که پس از وقوع عقد بر ذمه زوج استقرار می‏یابد، این اشکال به وجود می‏آید که نفقه معین نبوده و مجهول است و مجهول بودن آن این اشکال را ایجاد می‏کند که عقد نمی‏تواند مال مجهول را واجب گرداند.
رابعا: برخی به آیه شریفه “و عاشروهن بالمعروف” استناد کرده‏اند که بر وجوب انفاق بر طبق مقتضای عرف و عادت دلالت می‏نماید و عرف نیز نفقه زوجه را در مدت عقد که در خانه پدر به سر می‏برد به عهده زوج نمی‏داند.
خامسا: برخی به سنت پیامبر اکرم‏«صلی الله علیه وآله‏» در مورد عایشه استناد جسته‏اند که در مدت عقد که حدود دو سال طول کشید نفقه‏ای به وی پرداخت ننمود. (۲۱)
مشهور فقها نظر دوم را برگزیده‏اند و شرط وجوب نفقه را تمکین کامل زوج دانسته‏اند. (۲۲) از جمله شهید ثانی در شرح‏لمعه و محقق حلی در شرایع . حضرت امام خمینی نیزاین نظر را برگزیده و عقیده دارند که زن بدون تمکین استحقاق نفقه ندارد.
اطاعت از زوج (تمکین به معنای عام) زن را مستحق نفقه می‏گرداند. صاحب جواهر پس از بیان نظر مشهور و تشریح نظر فقها در این باره قول وسط را پذیرفته است که زن به محض اطاعت از زوج مستحق نفقه می‏گردد و بنابراین نه نشوز را مانع دانسته و نه تمکین را واجب.
آثار عملی پاسخ به این سؤال در موارد ذیل به چشم می‏خورد:
هرگاه زوجین در حدوث تمکین اختلاف داشته باشند اگر نفقه را به موازات عقد بر زوج واجب گردانیم این وظیفه زوج است که نشوز زوجه را اثبات نماید; زیرا نفقه با عقد ثابت‏شده است و نشوز را که مانع آن است‏باید ثابت گردانیم. اما هرگاه تمکین را شرط وجوب نفقه بدانیم ، این وظیفه زوجه است که تحقق تمکین را از ناحیه خود ثابت نماید.
از آنجا که تمکین ، صفتی وجودی است و بالعکس نشوز صفتی عدمی است، اثبات عدم در صورت درخواست‏بر انجام آن است; بنابر این تمکین را می‏توان اثبات کرد و زوجه می‏تواند بر تمکین خود دلیل بیاورد. اما تحقق نشوز، منوط به درخواست زوج و ممانعت زوجه است. مطابق نظر مشهور فقها تمکین شرط وجوب نفقه است و هرگاه “پس از عقد، زوج از زوجه مطالبه تمکین ننماید وزوجه نیز اظهار آمادگی نکند مطابق نظریه مشهور، زوجه مستحق نفقه نخواهد بود بر خلاف نظریه دیگر که با توجه به عدم وقوع نشوز ، زن مستحقق نفقه است.
در حقوق موضوعه، ماده ۱۱۰۲ ق.م وقوع عقد نکاح را موجد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر دانسته و به این ترتیب زوج را به مجرد عقد نکاح ملزم به پرداخت نفقه زوجه نموده است. از طرفی در ماده‏۱۱۰۶ نفقه زن را در عقد دائم بطور مطلق بر عهده زوج قرار داده است و در ماده ۱۱۰۸ نیز صراحتا نشوز را از موانع حق نفقه دانسته و زنی را که بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع می‏نماید مستحق نفقه ندانسته است. همچنین طبق یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این که “آیا بلافاصله پس از نکاح، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را دارد؟” با استناد به مفاد ماده ۱۱۰۲ چنین نظر داده شده است: “همین که نکاح به صحت واقع شد حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار گردیده و به محض وقوع نکاح هم زوج حق دارد تمکین زوجه را بخواهد و هم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت.
در عمل نیز محاکم، زوجه را قبل از تمکین و به محض عقد، مستحق نفقه می‏دانند و در صورت اقامه دعوی کیفری علیه زوج، نسبت‏به ترک انفاق، تارک انفاق را به مجازات مندرج در قانون محکوم می‏نمایند.
در خصوص نفقه‏اقارب ، شروط الزام انفاق به آنان طبق مواد۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ ق.م عبارتند از:
اقارب باید فقیر بوده و نتوانند به وسیله اشتغال به شغلی ، وسایل معیشت‏خود را فراهم نمایند.
انفاق کنند، باید تمکین از دادن نفقه باشد.
در احراز تمکین انفاق کنند، باید گفت وضعیت مالی وی به گونه‏ای باشد که بدون ایجاد اختلال در وضع معیشت او، بتواند نفقه دیگری را نیز بدهد و برای تشخیص تمکن انفاق کنند، باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود. چه بسا شخصی با داشتن ثروت زیاد اجباری به ادای نفقه اقارب خود نداشته باشد از آنجا که مخارج فوق العاده‏ای که بر حسب شؤونات خود در جامعه متحمل می‏شود، امکان انفاق به دیگران را از وی سلب نماید.
اقارب نیز باید ندار بوده و نتوانند معیشت‏خود را فراهم آورند. به همین دلیل است که نفقه زمان گذشته اقارب به صورت دین بر عهده منفق قرار نمی‏گیرد زیرا خویشاوند واجب النفقه ، زمان گذشته را هر گونه که بوده به سر آورده و فقط می‏تواند نفقه زمان حال را مطالبه کند. اما هرگاه خویشاوند فقیر به دلیل عسرت و تنگدستی ناشی از پرداخت نفقه از جانب منفق، به حاکم مراجعه نماید و حاکم به علت عدم دسترسی به منفق، به او اجازه رفع حاجتش را از طریق اخذ وام دهد در این صورت خویشاوند فقیر می‏تواند پرداخت وجه وام را که بابت ابتیاع نفقه ایام گذشته خود گرفته از منفق درخواست نماید. (م‏۱۲۰۵ق.م)

بررسی وصف کیفری ترک انفاق
اولا – سابقه تاریخی: بررسی تاریخچه جرم ترک انفاق در حقوق جزای ایران به قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ ه.ش بر می‏گردد. ماده ۲۱۴ قانون فوق الذکر در این رابطه چنین مقرر می‏داشت: “هر کس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد به حسن تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.”
همچنانکه ملاحظه می‏شود این ماده مجرم بودن فرد و مجازات وی را مشروط به این دانسته که نه تنها حاضر به پرداخت نفقه نباشد بلکه همسر خود را طلاق هم ندهد. بنابراین هرگاه مردی نفقه زوجه خویش را نپردازد و پس از شکایت زوجه، حاضر به طلاق وی گردد دیگر قابل مجازات نیست.
ایرادهای ماده فوق عبارت از این است که اولا”: هر گاه مرد در دادگاه حاضر به طلاق همسر خود گردد تکلیف نفقه ایام عده چه می‏شود؟
ثانیا: ماده فوق تنها به نفقه زوجه وترک انفاق نسبت‏به وی اشاره نموده و در قرار دادن مجازات برای منفقی که نفقه اقارب واجب النفقه خود را نمی‏پردازد، مسکوت است.
ثالثا: به شرط تمکن منفق که یکی از شرایط تحقق جرم می‏باشد، اشاره نکرده است.
درباره جرم ترک انفاق با تصویب قانون حمایت‏ خانواده در سال‏۱۳۵۳، ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی سابق، محلی برای اجرا نداشت و طبق ماده ۲۸ قانون حمایت‏خانواده که کلیه قوانین مغایر با قانون حمایت‏خانواده را منسوخ نموده بود، ملغی گردید. ماده ۲۲ قانون فوق در رابطه با جرم ترک انفاق و مجازات آن چنین مقرر می‏داشت: “هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‏ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت‏شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت‏یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد.”
ماده فوق در باره ترک انفاق نسبت‏ به ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی دارای امتیازاتی است. از جمله اینکه کلی بوده و هر گونه ترک انفاقی را چه درباره زوجه و چه درباره افراد واجب النفقه دیگر قابل مجازات دانسته است. بنابراین آن را می‏توان اولین مصوبه در قانون ایران دانست که وصف جزایی به ترک انفاق اقارب داده است. همچنین ماده ۲۲ قانون حمایت‏خانواده، با قرار دادن موارد موقوفی تعقیب در صورت استرداد شکایت، نسبت‏به ماده قبل کاملتر است; البته چنانکه ملاحظه گردید این ماده نیز وقوع طلاق را از موارد موقوفی تعقیب دانسته است که آن را باید از موجبات ضعف ماده فوق دانست. زیرا چنانچه فردی مرتکب جرم ترک انفاق گردد و کلیه عناصر آن جرم به وقوع پیوسته باشد معاف گردانیدن وی از تعقیب و مجازات، بعد از احراز مجرمیت‏به صرف یک عمل حقوقی قابل توجه نیست. پس موقوفی تعقیب را باید تنها به استرداد شکایت و گذشت‏شاکی خصوصی محدود گردانید و وقوع طلاق را به عنوان یکی از موارد موقوفی تعقیب، تنها باعث ضرر به حق شاکیه دانست.
پس از انقلاب اسلامی ایران با تصویب قانون تعزیرات (مصوب سال ۱۳۶۲) ماده ۱۰۵ این قانون به جرم ترک انفاق اختصاص یافت و چنین مقرر داشت: “هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می‏تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.” با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه‏۷۵ ، مجازات جرم ترک انفاق از شلاق به حبس تغییر یافت (م ۶۴۲ ق.م.ا)
از مقایسه مواد قانونی ترک انفاق در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ملاحظه می‏شود قانونگذار ، قبل از انقلاب نسبت‏به مجرم تارک انفاق سخت گیری بیشتری داشته و مجازات حبس سه ماه تا یک سال را برای او در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامی این مجازات ابتدا به شلاق و سپس به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تبدیل شده است. از آنجا که ارتکاب چنین جرمی، نتیجه بی‏اعتنایی مرتکب به افراد خانواده خصوصا زوجه بوده و با توجه به احترامی که نهاد خانواده باید در جامعه داشته باشد و اهمیت این نهاد، قرار دادن مجازات سنگین‏تر ، شاید بتواند در جلوگیری از وسعت‏یافتن این جرم مؤثر باشد.
هر چند این واقعیت نیز غیر قابل انکار است که وجود عواملی از جمله بینش و نگرش جامعه نسبت‏به تارک انفاق از طرفی، و امید به فرار از مجازات از طرف دیگر می‏تواند در جلوگیری از گسترش جرم ترک انفاق مؤثر باشد چرا که هرگاه جامعه و افراد آن قادر به درک شناعت چنین ترک فعلی گردیده و از طرف دیگر هر گاه از طریق در پیش گرفتن سیستم دادرسی صحیح و سریع، امکان فرار از مجرم سلب شود تمایل افراد به ارتکاب فعل مجرمانه تا حدود زیادی سرکوب خواهد گردید.
هر چند قوانین قبل از انقلاب اسلامی با قرار دادن مجازات سنگین تر برای ترک انفاق نسبت‏به قوانین بعد از انقلاب اسلامی، دارای مزیت‏شمرده شد، اما باید گفت قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامی نیز دارای امتیازات برجسته‏ای سبت‏به مصوبات قبلی است و آن اینکه بر خلاف قوانین ترک انفاق قبل ، وقوع طلاق را از موارد موقوفی تعقیب نمی‏داند و فقط در صورت گذشت‏شاکیه است که می‏توان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. هر چند در عمل در بسیاری موارد قصد و هدف زوجه از اعلام شکایت مبنی بر ترک انفاق علیه زوج ، اجبار وی به طلاق است‏به گونه‏ای که در بسیاری موارد مشاهده می‏گردد وقتی قرار مجرمیت صادر و متهم فاقد وثیقه یا کفیل را جهت اعزام به زندان گسیل می‏دارند زوجه در مقابل تقاضای زوج مبنی بر گذشت، گذشت‏خود را موکول به رضایت زوج جهت انجام طلاق توافقی می‏نماید. اما این مساله با توجه به اینکه کلیت نداشته و از سوی دیگر به علت عدم ارتباط تعهد مرد به طلاق توافقی با جرمی که توسط وی به وقوع پیوسته است، نباید طلاق را از موارد موقوفی تعقیب به شمار آورد. نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه (۲۷) به شماره ۴۲۷۵/۷ مورخ ۱۲/۹/۶۵ نیز مؤید این امر است” در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات (داشتن استطاعت و تمکن) دادگاه باید طبق ماده مذکور حکم به مجازات صادر نماید و وقوع طلاق پس از شکایت، تاثیری در اسقاط مجازات ندارد مگر اینکه شاکی گذشت نماید. زیرا مساله ترک انفاق حق‏الناس است و برابر ماده‏۱۵۹ قانون تعزیرات، با ذشت‏شاکی خصوصی، تعقیب و اجرای حکم موقوف می‏شود. ضمنا مراد از “می‏تواند” که در آن ماده ذکر گردیده، تخییر در میزان مجازات تعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق است نه تخییر در مجازات یا عدم آن.
نکته ‏ای که در کلیه مصوبات قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با جرم ترک انفاق مورد انتقاد برخی حقوقدانان قرار گرفته است، قید کلمه “زن” به جای “زن دائمی” می‏باشد. با این توضیح که چون زوجه منقطعه واجب النفقه نبوده، قید کلمه “زن” این شبهه را به وجود می‏آورد که ترک انفاق زوجه غیر دائمی نیز جرم محسوب گردیده و مستوجب مجازات است. دکتر علی شریف با اعتقاد به اینکه هر چند کلمه زن مطلق است اما میان اهل اصطلاح، اطلاق مطلق منصرف به فرد کامل است و زن دائمی نسبت‏به زن انقطاعی، فرد کامل، و زوجه انقطاعی فرد ناقص است; لذا منظور از “زن” را در این ماده زن دائم دانسته‏اند از طرفی، ایشان با اشاره به ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی که لفظ “طلاق” را به کار برده است‏با استناد به اینکه طلاق فقط در مورد عقد دائم مصداق دارد، کلمه “زن” در موارد فوق را منصرف به زوجه دائمی می‏دانند و زوجه منقطعه را هر گاه عقد انقطاعی مبنی بر انفاق منعقد شده یا دارای شرط انفاق باشد، قادر به تعقیب جزایی زوج ندانسته و برای وی تنها حق اقامه دعوی حقوقی قایل هستند.
در پاسخ به این سؤال که آیا مراد قانونگذار از به کار بردن کلمه “زن” تنها زوجه دائمی بوده است‏یا خیر باید گفت وفق ماده‏۱۱۱۳ ق.م، در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در عقد، شرط انفاق شده باشد یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده و از اوضاع و احوال، اراده ضمنی طرفین بر وجوب انفاق احراز گردد; بنابر این نفقه در نکاح منقطع از آثار عقد نکاح نبوده و با آن تنها می‏توان به عنوان شرط ضمن عقد برخورد کرد نه بیشتر.

💠 مدت سربازی جزو سابقه بیمه محاسبه می‌شود

💠 مدت سربازی جزو سابقه بیمه محاسبه می‌شود

🔸به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰/۱/۸۳ و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۲۸/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی، مدت خدمت نظام وظیفه یا حضور داوطلبانه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل مشمولانی که دارای دو سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی می‌باشند و در زمان ارائه تقاضا در زمره‌ی بیمه شدگان قرار دارند با پرداخت حق بیمه متعلقه قابل احتساب خواهد بود.

🔸ضمناً امکان پرداخت حق بیمه برای این قبیل بیمه شدگان مشمول به انتخاب متقاضی به طور یکجا و یا اقساط ماهانه حداکثر در ۱۲ قسط فراهم می‌باشد.

https://files.virgool.io/upload/users/2401/posts/mukcxgghu5nn/x0mpctv65lzy.jpeg

h

💠 چگونه ضریب امنیت چڪی را ڪه صادر می ڪنیم بالا ببریم؟

💠 چگونه ضریب امنیت چڪی را ڪه صادر می ڪنیم بالا ببریم؟

1⃣چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چڪ شیوه مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است. چسب با ڪوچڪ ترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی ڪند.

2⃣نوشتن عبارت فاقد قلم خوردگے روی متن چک، نیز روش مرسومی است؛ در حالی ڪه هر چند این روش، خوب است، چنانچه بانک با چڪی مواجه گردد ڪه روی آن این عبارت درج شده و در پشت آن با پشت نویسی اصلاح گردیده، اقدام به پرداخت آن خواهد ڪرد.

3⃣متن چک را با خودنویس و یا حداقل با روان نویس، به جای خودڪار بنویسید.

4⃣یڪ ڪاربن برعڪس را، زیر چک بگذارید و سپس مبلغ و تاریخ چک را بنویسید تا نوشته ڪاربنی شما پشت چک درج شود.

5⃣به جای نوشتن مثلا دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان، بنویسید دویست میلیون ریال ڪه نصف آن ده میلیون تومان است؛ یا ڪه ربع آن پنج میلیون تومان است؛ یا ڪه ثمن آن دو و نیم میلیون تومان است.

6⃣چڪ را با خط خوش و با آرامش بنویسید تا فاصله ڪلمات و اندازه آنها یڪسان باشد.

7⃣نوشتن مبلغ، روی محل بریدن ڪاغذ چک، به نحوی ڪه بخشے از نوشته روی چک، و بخش دیگر، روی ته چک درج گردد. بدین ترتیب باید از ترڪیب چک به علاوه ته چک یک ڪلمه صحیح حاصل شود.

8⃣تهیہ یڪ برگ فتوڪپی از چک صادره و نگهداری آن تا زمان وصول چک در بانک و حتی الامڪان، گرفتن امضا گیرنده چک، زیر فتوڪپی چڪ.

💠 تفاوت جرایم علیه عفت عمومی باجرایم منافی عفت

💠 تفاوت جرایم علیه عفت عمومی باجرایم منافی عفت

🔻نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه(نظريه شماره ۱۳۹۳/۱۲/۶ _۷/۹۳/۳۰۴۵)

🔹جرایم علیه عفت عمومی باجرایم منافی عفت،متفاوت است. جرایم علیه عفت عمومی،آن چنان جرایمی است که به عفت عمومی لطمه می زنداماجرایم مربوط به اعمال منافی عفت،همان طورکه درماده ۶۳۷ ق.م.ا ۱۳۷۵،ذکرشده است بیشترجنبه خصوصی داشته و مربوط به روابط زن و مردی است که بین
آن ها علقه زوجیت وجود ندارد.

💠 هرآنچه از سامانه ثنا باید بدانید

💠 هرآنچه از سامانه ثنا باید بدانید

🔻سامانه ابلاغ، سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد.

حساب کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است.

ماده ۶۵۵ آیین دادرسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته و تبصره این ماده نیز ابلاغ الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.

در گام اول سامانه ثنا جهت ثبت نام اشخاص حقیقی ایجاد شده است. مراجعان به قوه قضائیه می‌بایست ابتدا در سامانه ثبت نام الکترونیکی (سامانه ثنا) ثبت نام نمایند پس از ثبت نام و احراز هویت، حساب کاربری (شناسه و رمز ورود به سامانه ابلاغ) به ایشان تخصیص می‌یابد.

🔶خلاصه مراحل ثبت نام الکترونیک

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراجعان قوه قضائیه موظف هستند اطلاعات خود را از جمله کدپستی و شماره همراه خود با ثبت‌نام در سامانه ثنا در اختیار دستگاه قضا قرار دهند سپس برای احراز هویت کد ثبت‌نامی خود را به دفا‌تر خدمات قضایی ارائه می‌دهند و پس از احراز هویت صاحب حساب کاربری شده و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود می‌توانند به سامانه ابلاغ مراجعه کرده و ابلاغ‌های خود را مشاهده کنند که مشاهده یا عدم مشاهده توسط فرد نیز توسط سامانه ثبت می‌شود.

🔶برای دسترسی مستقیم به سامانه‌های ثنا و ابلاغ می‌توان از نشانی‌های زیر استفاده کرد:

www.sana.adliran.ir
www.eblagh.adliran.ir
راهنمای ثبت نام در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک ابلاغ قضایی)

🔶جهت ثبت نام می‌توانیدبه دو روش ذیل اقدام نمایید:

۱) مراجعه مستقیم به دفتر خدمات الکترونیک قضایی

در این روش به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه و با ارائه کارت ملی و اطلاعات شناسنامه‌ای و آدرس و شماره تلفن و کدپستی و اخذ امضای الکترونیک توسط دفتر، در سامانه ثبت نام الکترونیک جهت ابلاغ اوراق قضایی ثبت نام انجام شده و پس از آن می‌توان نسبت به طرح دعوا اقدام کرد.

۲) پیش ثبت نام در سامانه ثنا (در منزل) و سپس مراجعه به دفتر خدمات قضایی و یا مجتمع قضایی جهت تایید ثبت نام.

مرحله اول: ورود به سامانه ثنا:

مرحله دوم: در صورتی که شخص حقیقی هستید، بر روی ثبت نام شخص حقیقی کلیک کنید

مرحله سوم: اطلاعات خود را اعم از کدملی، تاریخ تولد و شماره سریال شناسنامه وارد کنید.

مرحله چهارم: طبق مراحل مشخص شده در سامانه با دقت اطلاعات را وارد کنید. در انتهای مراحل دکمه اتمام ثبت اطلاعات اولیه را کلیک کنید.

جهت اخذ امضا و احراز هویت، با به همراه داشتن کارت ملی و شماره موبایلی که هنگام ثبت نام وارد کرده بودید، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

در شهرستان‌هایی که دفتر خدمات قضایی ندارند باید به دادگستری حوزه قضایی مراجعه و شناسه کاربری و رمز عبور دریافت کنید.

۳) مشاهده ابلاغ الکترونیک در سامانه ابلاغ الکترونیک به آدرس eblagh.adliran.ir

پس از ثبت نام در سامانه ثنا، برای مشاهده ابلاغ الکترونیک می‌توانید به سامانه فوق مراجعه کنید