وقتی که الاغ شدم

“وقتی که الاغ شدم” تابستان سال ١٣٨٩ بود. در حال رانندگی بودم و حواسم پرت بود. یه دفعه یک ماشین با سرعت از کنارم رد شد و با بوق ممتد داد زد و گفت:هی الاغ حواست کجاست؟!همانطور با سرعت رفت پشت چراغ قرمر ایستاد. چون خیابان خلوت بود منم رفتم کنارش ایستادم. شیشه های هر… ادامه خواندن وقتی که الاغ شدم

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در عمومی برچسب خورده با ،