مقاطع مختلف دادرسی (جلسات)

💠 مقاطع مختلف دادرسی عبارتند از: 🔻1⃣ مقطع تا اولین جلسه دادرسی: از زمان تقدیم دادخواست شروع و با اولين دفاع خوانده در جلسه دادرسی پایان میپذیرد. 🔻2⃣ تا پایان اولین جلسه دادرسی: از زمان تقدیم دادخواست شروع و تا امضای صورت جلسه ختم دادرسی جلسه اول ادامه دارد. (هر یک از طرفين که امضا… ادامه خواندن مقاطع مختلف دادرسی (جلسات)