مصاحبه با دكتر كاتوزيان – محمدحسين ساكت ارديبهشت ۱۳۸۴

مصاحبه با دكتر كاتوزيان – محمدحسين ساكت ارديبهشت ۱۳۸۴ دو چيز روح را به شگفتي و ستايش وا ميدارد و هر چه بينديشي، آن شگفتي و ستايش نيز فزوني مييابد: آسمان پر ستاره اي كه بر بالاي سرما جاي گرفته و قانون اخلاقي كه در دل ما نهاده شده است. كانت ــ محمد حسين ساكت:… ادامه خواندن مصاحبه با دكتر كاتوزيان – محمدحسين ساكت ارديبهشت ۱۳۸۴