ميرزا تقی خان امیرکبیر

ميرزا تقی خان امیرکبیر در زمان وزارتش چند جمله بسیار زیبا گفته است. معروف است كه وى از نظر شخصيتی مصداق تعبير زيبای سعدی: «روستا زادە دانشمند» بود. ‌به برخی از جملاتش توجه كنيد: ۱_ جایی که تعداد پلیس زیاد است، یعنی امنیتش کم است. ۲_ جایی که مردم مدام بیمار میشوند، یعنی پزشکانش برای… ادامه خواندن ميرزا تقی خان امیرکبیر