نهادهای شبه قضایی

✅ نهادهای شبه قضایی را بشناسيم

🔷 فهرست نهادهای  شبه قضایی و هیأت‌های  رسیدگی به تخلفات

۱.  اتحادیه های  صنفی و  کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)

۲.  سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛

۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره  اوقاف موضوع ماده ۱۴  قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛

۴.  شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛

۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)

۶. کمیسیون  کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛

۷. مراجع  حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛

۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات  حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛

۹.  هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛

۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛

۱۱ . هیأت حل اختلاف  ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛

۱۲ . هیأت نظارت بر  مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔶  داوری در  قوانین‌موضوعه:

۱. داوری  قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛

۲. داوری موضوع قانون  بیمه و  آیین‌نامه های آن؛

۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛

۴. داوری قانون صنایع و معادن؛

۵. داوری قانون  بورس اوراق بهادار؛

۶. داوری واگذاری  سهام  شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔶 امور اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛

۲. کمیسیون  تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛

۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛

۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی  موقوفه؛

۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛

۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛

۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛

۸. مرجع تشخیص  اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛

۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و  شهرداری ها؛

🔹 ثبت اسناد و املاک:

۱.  اداره ثبت ( صلاحیت واحد اجرای ثبت در  صدور  اجرائیه ثبتی و رئیس  ثبت در مقام  رسیدگی به  اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛

۲.  هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛

۳.  هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛

۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛

۵.  افزار و فروش  املاک مشاع؛

🔶کمیسیون های شهرداری:

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)

۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛

۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔶اقدامات  سازمان ها و نهادها در برخی مسائل  حقوقی

۱. اقدام اولیه  وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛

۲.  حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛

۳.  رفع تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛

۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام  جلوگیری از آلودگی هوا؛

۵. شهرداری در مقام  سد معبر؛

۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛

۷. وزارت کار در  جریمه کارفرمایان (به کارگیری  اتباع بیگانه)؛

۸. وزارت نیرو در  رفع مزاحمت از  مستحدثات  مجاز و  ممانعت از مستحدثات  غیرمجاز آب و برق؛

۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔶  هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱.  تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛

۲. دادسرا و دادگاه انتظامی  دفاتر‌اسناد‌رسمی؛

۳. دادسرا و دادگاه انتظامی  قضات؛

۴. دادسرا و دادگاه انتظامی  کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛

۵.  دادسرا و  دادگاه‌انتظامی  وکلا؛

۶. شورای انتظامی قانون  نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛

۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛

۸.  شورای‌انتظامی مربوط به  نظام‌صنفی رایانه ای؛

۹. هیأت انتظامی  پزشکی؛

۱۰ . هیأت‌های انتظامی  دانشگاه ها؛

۱۱ . هیأت‌های انتظامی  مالیاتی؛

۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان  حرفه  مهندسی کشاورزی و  منابع‌طبیعی؛

۱۳ . هیأت‌های  بدوی و عالی  انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛

۱۴ . هیأتهای رسیدگی به  تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛

۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛

۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛

۱۷ .  هیأت‌انتظامی بانکها

توسط جعفر بهشتی وکیل پایه یک

تلفن تماس: +989023205638 021-88741789

259 دیدگاه

  1. Прогон сайта с использованием программы “Хрумер” – это способ автоматизированного продвижения ресурса в поисковых системах. Этот софт позволяет оптимизировать сайт с точки зрения SEO, повышая его видимость и рейтинг в выдаче поисковых систем.

    Хрумер способен выполнять множество задач, таких как автоматическое размещение комментариев, создание форумных постов, а также генерацию большого количества обратных ссылок. Эти методы могут привести к быстрому увеличению посещаемости сайта, однако их надо использовать осторожно, так как неправильное применение может привести к санкциям со стороны поисковых систем.

    Прогон сайта “Хрумером” требует навыков и знаний в области SEO. Важно помнить, что качество контента и органичность ссылок играют важную роль в ранжировании. Применение Хрумера должно быть частью комплексной стратегии продвижения, а не единственным методом.

    Важно также следить за изменениями в алгоритмах поисковых систем, чтобы адаптировать свою стратегию к новым требованиям. В итоге, прогон сайта “Хрумером” может быть полезным инструментом для SEO, но его использование должно быть осмотрительным и в соответствии с лучшими практиками.

دیدگاهی بنویسید