👈اعرابِ کلماتبرخی کلمه‌های عربی متداول در فارسی با تغییر زبر و زیر و پیش معنایشان تغییر می‌کند. در ادامه چند مورد از آنها را ذکر می‌کنیم:

🔸آخِر: پایان

🔹آخَر: دیگر

🔸اخبار: خبرها

🔹اخبار: خبر کردن (زنگِ اِخبار)

🔸انعام: بخشش (او به همه اِنعام داد)

🔹انعام: چارپایان

🔸جذْبه: کشش، جاذبه

🔹جذَبه: سلطه، نفوذ، قدرت

🔸خاتَم: انگشتری، نگین منقش به مهر، آخرین

🔹خاتِم: ختم‌کننده، پایان‌بخش

🔸دماغ: مغز

🔹دماغ: بینی

👈تفاوت_حرکتی_کلمات

این کلمات را نباید به‌جایِ هم به‌کار برد:

۱. اَحیا: زندگان/ اِحیا: زنده کردن

۲. اَخوان: دو برادر/ اِخوان: برادران

۳. اَسناد: جمع سند/ اِسناد: نسبت دادن

۴. اَشعار: جمع شعر/ اِشعار: اطلاع

۵. عُلوی: بلند/ عَلَوی: منسوب به علی

۶. مَقام: درجه، پایه/ مُقام: اقامت

۷. سَفَر: گردش/ سِفر: کتاب

۸. سِهام: تیرها/ سَهام: جمع سهم

۹. نَبی: پیامبر/ نُبی: قرآن

۱۰. مُنکِر: انکار کننده/ مُنکَر: زشت

۱۱. سُموم: جمع سَم/ سَموم: بادهای سوزان

۱۲. خُمار: نشئه/ خَمّار: باده‌فروش/ خِمار: روسری

۱۳. غَنا: توانگری/ غِنا: آواز خوش

۱۴. مَلَک: فرشته/ مَلِک: پادشاه/ مُلک: سرزمین

۱۵. اَنگُشت: عضو بدن/انگشت: زغال

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در عمومی

توسط جعفر بهشتی وکیل پایه یک

تلفن تماس: +989023205638 021-88741789

17 دیدگاه

دیدگاهی بنویسید