مقاطع مختلف دادرسی (جلسات)

💠 مقاطع مختلف دادرسی عبارتند از:

🔻1⃣ مقطع تا اولین جلسه دادرسی: از زمان تقدیم دادخواست شروع و با اولين دفاع خوانده در جلسه دادرسی پایان میپذیرد.

🔻2⃣ تا پایان اولین جلسه دادرسی: از زمان تقدیم دادخواست شروع و تا امضای صورت جلسه ختم دادرسی جلسه اول ادامه دارد. (هر یک از طرفين که امضا نمایند جلسه اول دادرسی نسبت به او پایان یافته است)

🔻3⃣ تا مقطع ختم مذاکرات طرفین: از زمان تقدیم دادخواست شروع شده و تا درخواست دادگاه از اصحاب دعوا مبنی بر ارائه آخرین دفاعيات خود ادامه خواهد داشت.

🔻4⃣ تا مقطع پایان دادرسی: زمانی است که پرونده معد صدور رای میباشد. یعنی دادگاه دیگر انجام هيچ اقدامی را الزم نمی بيند و آماده است که انشا رای نماید.

توسط جعفر بهشتی وکیل پایه یک

تلفن تماس: +989023205638 021-88741789

یک دیدگاه

دیدگاهی بنویسید