نرخ دیه 1402

💢 جدول تنظیم شده در خصوص نرخ دیه به صورت کل و جزء، حسب اعلام قوه قضائیه در سال۱۴۰۲ به تومان

 🖋️  وکیل جعفر بهشتی

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۳-یک دینار شرعی ۹۰۰/۰۰۰تومان

۴-یک درهم شرعی ۹۰/۰۰۰تومان

۵-یک نفر شتر ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان

۶-یک ده هزارم دیه کامل ۹۰/۰۰۰تومان

۷-یک هزارم دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰تومان

۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد) ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان

۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان

۱۰-یک دهم درصد ۹۰۰/۰۰۰تومان

۱۱-دو دهم درصد دیه کامل ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان

۱۲- سه دهم درصد دیه کامل ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان

۱۳-چهار دهم درصددیه کامل ۳/۶۰۰/۰۰۰تومان

۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان

۱۵-شش دهم درصد دیه کامل ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان

۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۶/۳۰۰/۰۰۰تومان

۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۷/۲۰۰/۰۰۰تومان

۱۸-نه دهم درصد دیه کامل ۸/۱۰۰/۰۰۰تومان

۱۹-یک درصد دیه کامل ۹/۰۰۰/۰۰۰تومان

۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل ۹/۹۰۰/۰۰۰تومان

۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل ۱۰/۸۰۰/۰۰۰تومان

۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل ۱۱/۷۰۰/۰۰۰تومان

۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۱۲/۶۰۰/۰۰۰تومان

۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل ۱۳/۵۰۰/۰۰۰تومان

۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل ۱۴/۵۰۰/۰۰۰تومان

۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل ۱۵/۳۰۰/۰۰۰تومان

۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۱۶/۲۰۰/۰۰۰تومان

۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل ۱۷/۱۰۰/۰۰۰تومان

۲۹-دو درصد دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان

۳۰-دونیم درصد دیه کامل ۲۲/۵۰۰/۰۰۰تومان

۳۱-سه درصد دیه کامل ۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان

۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۳۱/۵۰۰/۰۰۰تومان

۳۳-چهار درصد دیه کامل ۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان

۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل ۴۰۵۰۰/۰۰۰تومان

۳۵-پنج درصد دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

۳۶-پنج ونیم درصددیه کامل ۴۹/۵۰۰/۰۰۰تومان 

۳۷-شش درصد دیه کامل ۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان

۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل ۵۸/۵۰۰/۰۰۰تومان

۳۹-هفت درصد دیه کامل ۶۳/۰۰۰/۰۰۰تومان

🖋️  وکیل جعفر بهشتی

۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل ۶۷/۵۰۰/۰۰۰تومان

۴۱- هشت درصد دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل ۷۶/۵۰۰/۰۰۰تومان

۴۳-نه درصد دیه کامل ۸۱/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۸۵/۵۰۰/۰۰۰تومان 

۴۵- ده درصد دیه کامل ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۴- حارصه( یک شتر)۹/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۵-دامیه (دوشتر)۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۶-متلاحمه(سه شتر)۲۷/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۷-سمحاق(چهار شتر)۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان 

۵۸-موضحه(پنج شتر)۴۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

۵۹-هاشمه(ده شتر )۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۶۰-منقله (پانزده شتر)۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر ) ۲۹۷/۰۰۰۰۰۰تومان

۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰میلیون تومان

۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۵/۴۰۰/۰۰۰تومان

۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۲/۷۰۰/۰۰۰تومان

۶۶-کبودشدن سایراعضاءبدن نصف کبودی صورت یعنی ۱/۳۵۰/۰۰۰تومان 

۶۷-سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۲/۷۰۰/۰۰۰تومان

۶۸-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۲۲۵/۰۰۰تومان

۶۹-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۱۸/۰۰۰/۰۰۰تومان

🖋️  وکیل جعفر بهشتی

۷۰-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۳۶/۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۱-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۹۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۲-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۵-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰تومان

۷۶-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۵۴/۰۰۰/۰۰۰تومان 

ماههای حرام :محرم-ذی القعده-ذی الحجه- رجب هستندکه در این ۴ماه دیه کامل  ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان است.

📌 شما با استفاده از این جدول میتوانید هر دادنامه ای که از سوی دادگاهها صادر میشود و دیه در آن مرقوم شده است مبلغ ریالی دقیق آنرا محاسبه کنید.

🖋️  وکیل جعفر بهشتی

توسط جعفر بهشتی وکیل پایه یک

تلفن تماس: +989023205638 021-88741789

3 دیدگاه

  1. I want to show my appreciation to this writer for rescuing me from this setting. Just after scouting throughout the internet and getting suggestions which were not helpful, I was thinking my life was well over. Living without the presence of solutions to the issues you have sorted out by means of this posting is a critical case, and the ones which could have negatively damaged my entire career if I had not encountered your blog. Your primary know-how and kindness in handling all the details was excellent. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t discovered such a subject like this. I am able to now look ahead to my future. Thanks very much for the skilled and sensible help. I won’t think twice to suggest the sites to any individual who needs assistance about this problem.

دیدگاهی بنویسید